TvisterTvister kan opstå i forretningsforhold og vil for tvistens parter være en uvelkommen forstyrrelse, der både kan være kostbar og ressourcekrævende i øvrigt.

Det vil ofte være den bedste løsning, at tvister løses uden for retten. Når dette ikke kan lykkes, har CO:PLAY et erfarent team af procesadvokater, som kan føre sager i voldgift i Danmark eller udlandet, i alle retsinstanser i Danmark, herunder Højesteret og ved alle relevante nævn, fx Domæneklagenævnet, Pressenævnet og Forbrugerklagenævnet.

Vores områder

Retssager

CO:PLAY's procesadvokater kan føre alle civile sager ved de danske domstole. Som udgangspunkt starter alle retssager i byretten og vil, med må undtagelser, kunne ankes til landsretten. Hvis en sag kan anlægges ved landsretten, eller der opnås tredjeinstansbevilling, kan en retssag ankes til Højesteret.

Sager ved landsretterne og Højesteret kræver særlig møderet. CO:PLAY's retssagsadvokater har både møderet for landsret og Højesteret.

Selve retssagsprocessen kan være både lang og ressourcekrævende, og det er derfor afgørende, at sagen skæres til og processer strømlines, så der ikke bruges unødige ressourcer og omkostninger.

Hvis du vil vide mere om førelse af retssager, kan du kontakte Heidi Højmark Helveg eller Michael Brandt.

Voldgiftssager

CO:PLAY's procesadvokater har mange års erfaring med at føre sager ved voldgiftsnævn og voldgiftsinstitutter. Særligt har vi erfaring med voldgift i IT-sager og andre sager, hvor omdrejningspunktet er teknologi, medier og entertainment.

Optimalt starter vores rådgivning allerede inden en tvist opstår, hvor vi kan bistå med udformning af klausuler og risikovurderinger, der skal forhindre, at tvister opstår, og sikre vores kunder bedst muligt, hvis dette er uundgåeligt.

Vi rådgiver om alle elementer i voldgiftssager, og det er afgørende for os at skære sagerne til, så vores kunders økonomiske og tidsmæssige behov tilgodeses.

Hvis du vil vide mere om at føre voldgiftssager, kan du kontakte Heidi Højmark Helveg eller Michael Brandt.

Forbudssager

CO:PLAY's procesadvokater fører forbudssager ved de danske domstole, bl.a. når rettigheder krænkes og der er behov for et hurtigt og effektivt retsmiddel til beskyttelse af disse rettigheder. Flere af vores procesadvokater har ført en lang række forbudssager og de har stor erfaring med den strategiske planlægning af brugen af retsmidlet og processen.

Forbudssager starter i byretten eller Sø- og Handelsretten, og kan kæres til landsretterne og i helt særlige tilfælde også til Højesteret.

En forbudssag skal normalt følges op af en civil retssag, hvor en domstol skal bekræfte, at der var grundlag for at nedlægge et forbud.

Hvis du vil vide mere om at føre forbudssager, kan du kontakte Heidi Højmark Helveg eller Michael Brandt.

Mød vores tvist-team

Har du brug for hjælp i et eller flere af områderne inden for Tvister, kan du kontakte en fra vores team:
Maibrit Reynheim Petersen
Stud.merc.jur./Legal Trainee
Julie Kunoy Laugesen
Stud. jur./ Legal Trainee
Line Forsberg Pointinger
Advokat
Kristoffer Rosenquist Kirk
Advokat, CTO
Heidi Højmark Helveg
Advokat (H)
Michael Brandt
Advokat (H)